Thursday, July 31, 2014

Paintee

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ ਲਈ

ਇੱਕਲੀ ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio FilesVBR MP3
Ogg Vorbis

01_Oorhaa.mp3 5.6 MB

02_Airhaa.mp3 2.5 MB

03_Eeree.mp3 647.9 KB

04_Sassaa.mp3 3.7 MB

05_Haahaa.mp3 3.4 MB

06_Kakkaa.mp3 2.7 MB

07_Khakhaa.mp3 6.6 MB

08_Gagaa.mp3 4.1 MB

09_Ghaghaa.mp3 3.6 MB

10_Nganngaa.mp3 4.0 MB

11_Chachaa.mp3 1.9 MB

12_Chhachhaa.mp3 2.2 MB

13_Jajaa.mp3 3.3 MB

14_Jhajhaa.mp3 3.7 MB

15_Yanheaa.mp3 1.8 MB

16_Tainkaa.mp3 2.9 MB

17_Thhathhaa.mp3 2.0 MB

18_Daddaa.mp3 2.2 MB

19_Dhadhdhaa.mp3 2.0 MB

20_Nhaanhaa.mp3 2.4 MB

21_Tataa.mp3 3.0 MB

22_Thathaa.mp3 2.5 MB

23_Dadaa.mp3 3.1 MB

24_Dhadhaa.mp3 3.5 MB

25_Nanaa.mp3 3.3 MB

26_Papaa.mp3 4.0 MB

27_Phaphaa.mp3 3.7 MB

28_Babaa.mp3 2.6 MB

29_Bhabhaa.mp3 2.2 MB

30_Mamaa.mp3 3.8 MB

31_Yayyaa.mp3 2.5 MB

32_Raaraa.mp3 2.6 MB

33_Lallaa.mp3 3.9 MB

34_Vaavaa.mp3 3.3 MB

35_Rhaarhaa.mp3 1.5 MBTuesday, July 8, 2014

Pataal Puri

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ ਕਬਿ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ॥
ਸਵਈਏ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ (ਭਟ ਕਲ੍ਯ੍ਯ) - ੧੩੯੦

ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਕੀ ਹੈ,,ਹਿਰਦਾ,,,ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ,,,ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਾਤਾਲ,,,ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ,,ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਪਰਵੇਸਾ॥,,ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਬਣ ਗਿਆ,,ਜੈਕਾਰ ਧੁਨਿ,,ਓਥੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਆਈ ਹੈ ਧੁਨਿ,,ਤਾਂ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਹੈ,,ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ,,ਜੈ ਜੈ ਹੈ,,ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ,,ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,,ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,,ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,,ਕਬਿ ਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ,,

Monday, May 19, 2014

Rosu-Beer Ras-Krodh

"ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ।"


ਕ੍ਰੋਧ:

ਰਾਗੜਦੀ ਰੋਸ ਕਰਿ ਜੋਸ ਪਾਗੜਦੀ ਪਾਇਨ ਜਬ ਰੁੱਪਹਿ ॥
{ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 1328}

ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹੇ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ...
ਜਦ ਰਗੜਾ...ਦੋਹਾਂ ਦਾ...ਜਦ ਖਹਿੰਦੇ ਨੇ...ਖਹਿ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਐ ਦੋਹਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਈ ਐ । ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਐ ਨਾ ! ਵਿਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ! ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ਼ ਐ ਉਹੋ । ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਐ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦੈ, ਉਧਰ ਜੋਸ਼ ਐ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਐ...ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋਸ਼ ਐ, ਰੋਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਐ...ਜੋਸ਼ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਐ...ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ ਐ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ...ਚਾਰੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ...ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਐ । ਇਹ ਰੋਸ...ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਫਰਤ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਵੀਰ ਰਸ 'ਚ ਨਫਰਤ ਨੀ ਹੁੰਦੀ...ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੈ, ਜਿਵੇਂ teacher (ਅਧਿਆਪਕ) ਐ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਹੁੰਦੈ? ਬਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨੀ? ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਐ ਉਹਨੂੰ , ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਐ ਉਹਦਾ! ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਈ ਕਹਿੰਨੇ ਆਂ, ਉਹ ਰੋਸ ਐ...ਗੁੱਸਾ ਨੀ, ਲਫਜ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਐ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੋਸ ਐ । ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ...ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਈ ਐਹੇ ਜਿਹੀ ਐ, ਰੋਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ ਉਹੀ ਐ...ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਉਹੀ ਐ, ਦੋਏ ਲਫਜ਼ ਇੱਕੋ ਈ ਨੇ । ਪਰ ਏਥੇ...ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ-ਵਿੱਦਿਆ ਐ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਐ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ…ਤਾਂ ਰੋਸ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਰੁੱਸ ਗਿਆ...ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀ ਰੁੱਸ ਗਿਆ? ਉਹ ਰੁੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ demand (ਮੰਗ) ਐ ਉਹਦੀ...ਜਦ ਪੂਰੀ ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੈ ਉਹੋ, ਉਹ ਰੁੱਸਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐ । ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਐ ਉੱਥੇ ਸੁਲਹ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਰੋਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਲਹ ਐ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਉ...ਜਦੇ ਈ ਸੁਲਹ ਐ । ਏਵੇਂ ਈ ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ...ਸੁਲਹ ਈ ਐ, ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣਾ? ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ...ਸੁਲਹ ਈ ਐ । ਰੋਸ ਏਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐ ਬਈ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ...ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈ ਐ । ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਐ...ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੀ ਹਟ ਸਕਦੇ...ਸੱਚ ਐ । ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਨੀ ਸਕਦੇ...ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੀ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਡੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਐ ਫਿਰ, ਫੇਰ ਝੜਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ...ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ । ਇਹੀ ਸੀ...ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ ।

ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਯੋ ॥ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਯੋ ॥
{ਦਸਮ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 148}

ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜਦੇ ਨੇ...ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ…ਭੱਜ ਜਾਣ...ਪਏ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ...ਫਿਰ ਮਗਰ ਨੀ ਸੀ ਜਾਂਦੇ । ਹਾਂ ! ਜਦ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ defence (ਰੱਖਿਆ) ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ...ਆਏਂ ਨੀ ਸੀ ਕਰਦੇ... ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ! ਕਰਾਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ ਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਈਂ ਭਰਮ ਹੋਜੂਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਈ ਲਵਾਂਗੇ...ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋਜੂਗਾ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੈ ।
ਇੱਕਲੀ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 


ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।Audio Files
VBR MP3
Ogg Vorbis

Rosu_Beer Ras_Krodh 2.5 MB
1.8 MB

Friday, April 18, 2014

Ucha Dar Babe Nanak Da


ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ

ਇੱਕ ਕੁਚੀਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੈ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਓ ਗੱਲ ਕਰਦੈ, ਗੰਦਗੀ ਐ ਅੰਦਰ ਏਹਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੈ, ਕੁਚੀਲ ਕਰਦੈ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੁਚੀਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੈ...ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਹ ਕਿ ਹੈ ਕੀ? ਘਰ-ਘਰ ਕੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੈ? ਜੋ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹੈ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹੋ, 'ਊਚਾ ਦਰ' ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨੀ ਹੈ । ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਰ-ਘਰ ਈ ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੈ "ਸੋ ਦਰੁ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕੇਹਾ ਜਿਤੁ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ {ਪੰਨਾ 6}" ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹੈ... ਜੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ-ਘਰ ਊਚਾ ਐ, ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੰਕਾਰੀ ਐ..."ਘਰਿ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੈ {ਪੰਨਾ 917}" ਕਹਿੰਦੈ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੈ । ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਕੇਵਲ ਨਾਮ' ਐ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨੀ । ਨਾਮ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੈ, ਉੱਚੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, "ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ {ਪੰਨਾ 470}" ਐ, ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੈ "ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥", ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੈ 'ਊਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' । ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤੈਂ? ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਐ...ਐਹ ਡਵਰੂ ਵਾਲੇ ਦਾ...ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦੈ ਉੱਥੇ...ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦੈ, ਮੰਗਦੈ ਰੋਜ ਪੈਸੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਇਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤੇ...ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਗੁਰਮੱਤ ਅਰਥਾਈ ਹੋਈ ਐ ‘ਜੋਗ ਦਰਸ਼ਨ’ ਤੇ । ਜੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ side ਲੈਣਗੇ, ਆਹ ਪਿਆ ਐਥੇ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ । ਉਹਦੇ ਸਿਵਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਰੱਤ ਐ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਿਲਾਨੀ...ਦੁਰਗੰਧ ਐ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ...ਬਾਕੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ, ਬੋਲਣੈ ਜੀਹਨੇ...ਬੋਲੋ...ਦੁਰਗੰਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਉ, ਸਾਬਤ ਹੋਊ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਐ ਅੰਦਰ...ਬੋਲੋ...ਬੋਲੋਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੂ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਓਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਕੀ ਐ? ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੋਲੇ ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਐ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੋਲਦੇ ਈ ਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣੀ ਐ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਹਰ ਹੋਜੂਗਾ 'ਕੀ ਐ ਥੋਡੇ', ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਕੀ ਐ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ donation...., ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ donation ਵਾਲੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? total ਕਰ ਲੈਣ । ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ network ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ।ਜ਼ਿਪ ਐਮਪੀ੩ (2.3 MB)

ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

ਨਿੱਚੇ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਨਾਲ (SIZE)MB ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਤੋਂ RIGHT CLICK ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿੱਖਿਆ ਆਵੇਗਾ ਕਿ Save as... ਉਸਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਮ.ਪੀ.੩ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

Uchaa Dar Babe Nanak Da 2.3 MB 

Wednesday, April 2, 2014

Meraa Mujh Mahi Kichhu Nahee


ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਜੋ ਕਿਛੁ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ॥
ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥੨੦੩॥
ਸਲੋਕ (ਭ. ਕਬੀਰ) -੧੩੭੫

Doei-Abadh-Maaiaa

ਅਬਧ:-

"ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ ਦੁਇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਧ ॥
ਖਟ ਦਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰੁ ਚਉਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ॥੨੦੨॥ 
{ਸਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ਕੇ, ਪੰਨਾ 1375}"

  ਦੁਇ ਲਫਜ਼ ਐ 'ਦੁਈ', ਦੁਈ 'ਮਾਇਆ' ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ "ਕਬੀਰ ਧਰਤੀ ਅਰੁ ਆਕਾਸ ਮਹਿ ਦੁਇ ਤੂੰ ਬਰੀ ਅਬਧ ॥" 'ਅਬਧ' ਐ ਜੀਹਦਾ 'ਬਧ' ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਟੀ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਐ ਨਾ ਕਲਪਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਐ । ਏਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚਿੰਬੜਦੀ ਐ ਚੇਤਨ ਨਾਲ...ਇੱਛਾ ਬਣ ਕੇ । ਜਿਹੜੀ ਇਛਾ ਐ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਛਾ "ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਉਪਜੈ ਨਹੀ ਆਸਾ ॥ {ਪੰਨਾ 1167}" ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਛਾ ਉਪਜਦੀ ਐ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ >>ਇੱਛਾ<< ਨਾ ਉਪਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਐ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਈਏ...ਇੱਛਾ ਨਾ ਉਪਜੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਐ । ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਬਧ ਐ, ਧਰਤੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਪਨਾ ਐ, ਜਾਣੀ...ਆਕਾਸ਼ ਇਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ...ਧਰਤੀ ਅਸਲ 'ਚ 'ਹਿਰਦਾ' ਐ, ਆਕਾਸ਼ 'ਦਿਮਾਗ' ਐ, ਆਪਾਂ ਆਏਂ ਲੈਣੈ । ਆਕਾਸ਼ 'ਦਿਮਾਗ' ਐ, ਧਰਤੀ 'ਹਿਰਦਾ' ਐ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ-ਵਿਚਾਲੇ ਕਲਪਨਾ ਐ । ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਚੀਜ਼, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੜ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ । ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹੇ...ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਦਿਮਾਗ ਅਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦੇਈਏ ਇੱਛਾ ਨੂੰ...ਬੜਾ ਔਖਾ ਐ । ਅਖਾਂ ਦੇਖਣ..."ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥ {ਪੰਨਾ 922}" ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਐ ਅਖਾਂ ਨੂੰ, "ਏ ਨੇਤ੍ਰਹੁ ਮੇਰਿਹੋ ਹਰਿ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥ {ਪੰਨਾ 922}" ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ...ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ । ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐ ਬਈ ਇਹ ਬੜੀ ਅਬਧ ਐ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਅਬਧ ਆ, ਕੱਟੀ ਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹਨੂੰ ਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋਗੀ, 'ਚਉਰਾਸੀਹ ਸਿਧ' ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ 'ਖਟ ਦਰਸਨ' ਏਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, "ਖਟ ਦਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰੁ ਚਉਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ॥੨੦੨॥" ਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨ-ਕਟੀ, ਨ-ਕਟੀ...ਨਕਟੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਏਸੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਟਣ ਨੂੰ...ਤੈਨੂੰ...'ਅਬਧ' ਐਂ, ਪਰ "ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥ {ਪੰਨਾ 476}" ਬਿਬੇਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਐ । ਚਉਰਾਸੀ ਸਿਧਾਂ ਨੇ, ਅਰ ਖਟ ਦਰਸਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ...’ਪੰਡਿਤ’ ਖਟ ਦਰਸਨ ਵਾਲਾ ਐ...ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਅਰ ਚਉਰਾਸੀ ਸਿਧ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੀ ਕੱਟ ਹੋਈ । ਉਹ ਸੰਸੇ 'ਚ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫਿਕਰ 'ਚ ਨੇ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਨੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਿਬੇਕੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਤਾ “ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥”,"ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨੁ ਬਾਡਾ ਡੂੰ ॥ ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥ {ਪੰਨਾ 476}" ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਬਿਬੇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾ 'ਅਬਧ' ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਐ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ । ਚਉਰਾਸੀ ਸਿਧਾਂ ਨੇ 'ਅਬਧ' ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਐ, ਖਟ ਦਰਸਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 'ਅਬਧ' ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਐ...ਬਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ...ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਮਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਐ, ਮਰੇ ਤੇ ਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੀ ਐ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੀ ਜਾਣੀ ।

                              "ਖਟ ਦਰਸਨ ਸੰਸੇ ਪਰੇ ਅਰੁ ਚਉਰਾਸੀਹ ਸਿਧ ॥੨੦੨॥" ਛੇ (ਖਟ) ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ...ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ...ਛੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ! ਉਹ ਵੀ ਏਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ...ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ…ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਚਉਰਾਸੀ ਸਿਧ ਵੀ ਏਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਈ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੂੰ, ਪਰ "ਕਿਨਹਿ ਬਿਬੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ ॥" ਆਂ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਿਐ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਐ? ਉਹ ਗਿਆਨ ਐ 'ਆਤਮ-ਗਿਆਨ' । ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਨੀ ਐਂ ਤੂੰ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਂਗੀ । ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨੀ ਕਰਦੀ ਮਾਇਆ, ਬੱਸ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰਖੂਗਾ ਸੂਈ...ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਜੂਗਾ...ਬਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਐ...ਉਹ ਲੋੜ ਐ ਪਹਿਲੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਐ...ਉਹ ਕੱਟੂਗਾ । ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐ, "ਊਡੇ ਊਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੁ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ॥ ਤਿਨ ਕਵਣੁ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੁ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੁ ਕਰਿਆ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 10}" ਕੂੰਜ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਐ, ਜੀਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਐ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੈ, ਵਰਨਾਂ ਨੀ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਏਹੇ ।
Parkash Purab-Joti Jot Diwas-Gurgadi Diwas